Wielopole, dnia 17.05.2018 r.

Regulamin Serwisu Internetowego i Polityka Prywatności

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Niniejszy dokument, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem:
  www.sigern.pl zwanego dalej Serwisem, oraz zasady ochrony danych osobowych podmiotów korzystających z Serwisu, będących osobami fizycznymi.
 2. Administratorem Serwisu jest FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k. z siedzibą w Wielopolu 86, 33-311 Wielogłowy, NIP: 7343052299, REGON: 492946256.
 3. Niniejszy Serwis – jego wizerunek graficzny oraz zawartość, są własnością FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k., a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Korzystanie z Serwisu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Serwisu każdy podmiot z niego korzystający, zwany dalej Użytkownikiem, jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 2. Warunki korzystania z Serwisu.

 1. Treści opublikowane na stronach niniejszego Serwisu mają wyłącznie cel informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Osoba zainteresowana szerszymi informacjami na temat towarów i usług FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k. powinna skontaktować się z Działem Handlowym pod adresem poczty elektronicznej: adriana@sigern.pl
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych w formularzach kontaktowych, jak i szkody powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązujących przepisów prawa i postanowień Regulaminu. Dane podane przez Użytkownika nie mogą naruszać przepisów obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Użytkowników, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez Administratora do Użytkowników.

§ 3. Wymagania techniczne.

 1. Na zasadach określonych w Regulaminie dostęp do Serwisu jest otwarty dla każdego, kto dysponuje urządzeniem (komputer, telefon, tablet) mającym dostęp do sieci Internet.
 2. FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k. zaleca używanie następujących przeglądarek w aktualnej wersji w celu korzystania z Serwisu:
  • Chrome
  • Firefox
  • Edge
  • Safari

§ 4. Polityka prywatności.

 1. Dane osobowe Użytkowników będących osobami fizycznymi będą przechowywane i przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przy zachowaniu należytej staranności.
 2. Administratorem przekazanych danych osobowych jest FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k. z siedzibą w Wielopole 86, 33-311 Wielogłowy, adres email: poczta@sigern.pl
 3. Administrator może przetwarzać m. in. następujące dane osobowe:
  a) Nazwa firmy / nazwisko i imiona Użytkownika;
  b) numer NIP;
  c) adres zamieszkania, pobytu lub siedziby;
  d) adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania lub pobytu;
  e) adres poczty elektronicznej;
  f) numer telefonu;
 4. Wysłanie wiadomości email na adres: adriana@sigern.pl, katarzyna@sigern.pl, poczta@sigern.pl oznacza przesłanie danych osobowych znajdujących się w treści wiadomości do FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k.. Dane będą przetwarzane przez Administratora w celu podjęcia niezbędnych działań związanych z przekazaniem informacji, sprzedażą i marketingiem towarów i usług FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k..
 5. Zgodnie z artykułem 37 ust. 1 i ust. 2 ogólengo rozporządzenia o ochronie danych nie mamy obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z przechowywaniem, zmianą bądź usunięciem danych proszę się kontaktować na adres: poczta@sigern.pl
 6. Dane będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu odpowiedzi na zapytania ofertowe i realizacji zamówień. Dane mogą być również udostępniane firmom kurierskim i przewozowym w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie.
 7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Przesłane dane osobowe nie będą przekazane przez FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k. podmiotom trzecim, za wyjątkiem okoliczności, gdy wymóg taki wynika z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności gdy podmiotami uprawnionymi do otrzymania danych osobowych są organy wymiaru sprawiedliwości.
 9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą wskutek ujawnienia danych osobowych zgodnie z § 4 ust. 9 Regulaminu.
 10. Przesłanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich podanie warunkuje wykonywanie czynności, o których mowa w § 4 pkt. 4 Regulaminu.
 11. Administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika i zapewnia, że dane te są zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
 12. Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności prawo do wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych z bazy oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

  1. Dane będą przechowywane przez okres współpracy.
  2. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  3. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  4. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych (w szczególności historii transakcji).

  W celu powyższych zmian należy skontaktować z FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k. pod adresem poczty elektronicznej: poczta@sigern.pl

§ 5. Polityka Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies używane są w celu: a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i przeglądarkę Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. Serwis pod adresem www.sigern.pl wykorzystuje popularne narzędzie Google Analytics, które służy do analityki internetowej, pomaga właścicielom witryn dowiedzieć się, jak użytkownicy korzystają z ich serwisów. Użytkownicy Google Analytics mają wgląd w najróżniejsze raporty dotyczące sposobu zachowywania się użytkowników odwiedzających ich witryny, dzięki czemu mogą je udoskonalać. Usługa Google Analytics gromadzi anonimowe informacje. Odnotowuje tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych użytkowników.
 4. Podobnie jak wiele innych usług, narzędzie Google Analytics korzysta z własnych plików cookie do śledzenia działań użytkowników witryny. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy użytkownik był już kiedyś w tej witrynie i z jakiej witryny trafił na bieżącą stronę internetową. Przeglądarki internetowe nie współdzielą własnych plików cookie pomiędzy domenami.
 5. Każdemu komputerowi i urządzeniu podłączonemu do Internetu przypisany jest unikatowy numer, nazywany adresem protokołu internetowego (ang. Internet protocol, IP). Ponieważ numery te są zwykle przypisywane zbiorczo w blokach uzależnionych od krajów, adres IP może często służyć do identyfikacji państwa, województwa (stanu) i miasta, z którego dany komputer łączy się z Internetem. Usługa Google Analytics rejestruje adresy IP użytkowników stron internetowych, aby umożliwić właścicielom witryn zorientowanie się, z jakich części świata pochodzą osoby odwiedzające ich serwisy. Metoda ta nosi nazwę geolokalizacji IP.
 6. Usługa Google Analytics nie podaje swoim klientom rzeczywistych adresów IP. Ponadto korzystając z metody noszącej nazwę maskowania adresów IP, właściciele witryn, którzy korzystają z usługi Google Analytics, mają możliwość nakazania narzędziu Google Analytics, aby używało do geolokalizacji tylko części adresu IP, a nie jego całości. Niezależnie od korzystania z usługi Google Analytics właściciele witryn i tak mają dostęp do adresów IP użytkowników swoich serwisów.
 7. Dane osobowe to informacje pozwalające na identyfikację użytkownika, np. nazwisko, adres e-mail lub informacje rozliczeniowe, albo inne dane, które w uzasadniony sposób można powiązać z takimi informacjami. Warunki korzystania z usługi Google Analytics, do których muszą się stosować wszyscy klienci korzystający z tego narzędzia, zabraniają śledzenia i gromadzenia tego typu informacji za pomocą Google Analytics oraz wiązania danych osobowych z wiadomościami uzyskanymi na podstawie analityki internetowej.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Więcej informacji na temat plików cookies zapisywanych przez narzędzie Google Analitycs można znaleźć pod adresem:
  http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html

§ 6. Prawa własności intelektualnej.

 1. Materiały zamieszczone w Serwisie, w szczególności: dokumenty, znaki towarowe, teksty, zdjęcia, wizualizacje oraz grafiki stanowią przedmiot ochrony w rozumieniu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej.
 2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów, zawartych w zasobach Serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez Użytkownika jakiejkolwiek działalności komercyjnej.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z materiałów zamieszczonych w Serwisie chronionych prawem autorskim, w tym ich kopiowanie, przesyłanie, publiczne udostępnianie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest wyłącznie za zgodą FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k. wyrażoną w formie pisemnej umowy pod rygorem nieważności.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. FPHU SIGERN Wojciech Fałowski sp. k. zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, jak i do dokonywania zmian i modyfikacji w jego treści, zmiany materiałów i opisów, w tym do czasowego lub stałego wyłączenia poszczególnych podstron bądź całego Serwisu.
 2. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wszelkie pytania, opinie i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować na adres poczty elektronicznej: poczta@sigern.pl.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronach Serwisu.

 

 

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze strony należy zapoznać się z Regulaminem Serwisu. Przedstawione zostały w nim istotne informacje m.im. na temat wykorzystywania plików cookie (zapisywanych domyślnie na Twoim urządzeniu), polityki prywatności oraz praw autorskich jakimi objęte są wszystkie materiały reklamowe zamieszczone na stronie.

Zapoznaj się z regulaminem

X